MGP.bg | Брачните договори и стратегическия мениджмънт
17017
single,single-post,postid-17017,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Брачните договори и стратегическия мениджмънт

14 окт Брачните договори и стратегическия мениджмънт

Могат ли брачните договори да бъдат сравнени със стратегическия мениджмънт?

Този въпрос може да ви звучи нестандартно, но извеждайки същността на брачния договор и съпоставяйки целите и задачите пред всеки един успял в бизнеса съпруг, въпросът има своя практически и житейски отговор. В моята практика не веднъж се е случвало да възниква въпроса, как да защитя бизнеса на клиента от бъдещи претенции на съпруг, съпруга или от роднини, в случай на раздяла.

Този въпрос имаше едно разрешение преди приемането на брачния договор като нов инструмент на семейното право. Понастоящем обаче, действа режим, който допуска голяма свобода при избора на вида съпружеска имуществена общност. В момента е предвидена възможност да се сключва брачен договор, преди брака или по време на действето му.

Личният ми опит сочи, че единствената причина за сключването на брачен договор са нуждата от стратегическо планиране на имущественото състояние на съпрузите, които имат някакъв собствен бизнес или са мениджъри с високо възнаграждение и доходи.

Страховете на успелите хора са нормални и имат своето обяснение както от гледна точка на средата, в която живеем, така и от гледна точка на вътрешните личностни страхове от загуба на доверие и оттам на имущество. Всичко това води до нуждата от правилно планиране на бизнес процесите засегнати от промяната на семейното положение при скючването на брак при един добре работещ бизнес.

Как се постига гарантиране на неприкосновеността на имуществото на всеки един от съпрузите преди, по време на и след брака?

Защитата и гарантирането на неприкосновеността на имуществото на всеки един от съпрузите преди, по време на брака и след брака се постига със сключването на брачен договор.

Защита на имуществото и бизнеса на всеки, които притежава или е изградил работещ бизнес от евентуални претенции на другия съпруг или на негови наследници се постига със справедливо, честно и предварително разграничаване на бизнеса от семейните отношения. Тук разумът, а не емоциите трябва да бъдат водещи при вземането на решение за пристъпване към подписването на брачен договор.

Анализът, прогнозирането и планирането е нещо нормално когато говорим за мениджмънт и управление на риска. В този смисъл изготвянето на брачен договор може да се разглежда и като средство за стратегическо планиране.

Брачният договор е сделка между две лица от различен пол: мъж и жена, с предвидена от закона форма. Той се сключва само лично от страните, изисква се нотариална заверка на подписите и съдържанието на договора. Следователно формата е един от съществените белези на този вид договор и нейното съблюдаване е условие за действителност на брачния договор.

Именно формата на брачния договор е онази предпоставка, която създава сигурност, предвидимост и противопоставимост спрямо евентуални претенции на съпрузи или роднини.

Кои са отличителните особености на брачния договор?

Важна особенност на брачният договор в българското право, е че той може да съдържа уговорки само и единствено отнасящи се до имуществени отношения между страните.
В този смисъл могат да се уреждат въпроси, свързани с:
1. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, включително за прехвърляне или учредяване на вещно право върху него от едната страна в полза на другата;
2. правата на съпрузите върху имуществото, което се придобива през време на брака;
3. участието на страните в разходите и задълженията на домакинството;
4. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително със семейното жилище;
5. имуществените последици при прекратяване на брака с развод;
6. издръжката на съпрузите през време на брака, както и след неговото прекратяване с развод;
7.издръжката на децата от брака
8.други имуществени отношения между страните, доколкото това не противоречи на разпоредбите на българския Семейния Кодекс и на правилата на морала;
Друга отличителна особеност на брачния договор се състои във възможността да се прехвърли чрез брачния договор правото на собственост или да се учреди или прехвърли друго вещно право върху недвижим имот. В този случай, договорът ще има вещно-прехвърлителен ефект и по тази причина следва да се впише в имотния регистър по местонахождението на имота.

Кое не е позволено да бъде уредено чрез сключването на брачен договор?

Не е допустима уговорка, че предбрачно имущество на една от страните ще стане съпружеска имуществена общност.

В брачния договор не може да се съдържат разпореждания за случай на смърт, т.е. да се постигнат целите, за които има друг вид правен инструмент – завещанието.

От обхвата на брачния договор категорично се изключват уреждането на лични отношения, съдържащи различни лични права и задължения, в това число и често обсъжданите интимни съпружески задължения.
От гледна точка на съпруга, който притежава бизнес или имущество, което би желал да отграничи от семейните отношения или да го защити преди или по време на брака, брачния договор е онова сигурно правното средство, чрез което бизнесът остава отделен от семейството и съпрузите са наясно с това отнапред установено имуществено положение.

Каква е връзката между стратегическият мениджмънт и брачния договор?

Стратегическият мениджмънт е изграден върху определени убеждения и прогнози свързани с бъдещи събития и явления от икономическата и бизнес реалност. В същото време бъдещето е непредсказуемо. Това противоречие налага използването на определени модели на поведение, които могат да повишат степента на предсказуемост и да ограничат риска при управлението на даден бизнес.
Изготвянето на изчерпателен брачния договор много прилича на стратегическото планиране като процес на определяне на дългосрочните цели на компанията и разработване, избор на стратегия за постигането им.

Разликата се състои в планирането на стратегията отнасяща се до бизнеса и до имущественото положение на семейството едновременно, чрез честно и справедливо осмисляне на имуществото не като средство за семейно разхищение, а като начин за планиране на семейното благополучие и защита.

Една от най-важните функции на добрия мениджмънт е способността да се предвижда бъдещето, да се анализира и да се планира. Всяка добра компания работи успешно, ако нейният мениджмънт е способен да предвиди бъдещите събития и бизнес процесите, които предстоят да настъпят.

По същия начин може да разсъждаваме и за брачния договор. Ако можем да предвидим събитията с висока степен на вероятност ние постигаме сигурност и закономерност. Следователно от тази гледна точка ние можем да прогнозираме имуществените последици при евентуална раздяла и прекратяване на брака, без да засягаме бизнеса и имуществото, който сме изградили през годините на усилен труд.

Без коментари

Напиши коментар