MGP.bg | Застраховането на вземания – средство за ограничаване на кредитния риск
17019
single,single-post,postid-17019,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Застраховането на вземания – средство за ограничаване на кредитния риск

18 окт Застраховането на вземания – средство за ограничаване на кредитния риск

В последно време в моята адвокатска практика наблюдавам тенденция за увеличаване на правилното управление на кредитния риск и ликвидността при средните и при по-големите компании присъстващи в България.

Понастоящем съществува особен вид застрахователен договор, който успешно помага да се управлява добре кредитния риск на търговски дружества и в същото време да даде сигурност на бизнеса в тези трудни времена.

Разгледан в светлината на състоянието на глобалната икономическа криза се оказва, че чрез този особен вид застрахователна услуга, регионалния и местен бизнес могат да създадат не само защита на своите плащания, но и да повишат ликвидността си и да подобрят кредитното си досие, финансовия си образ и репутация пред банките и своите местни или международни партньори.

Какъв е този нов за България застрахователен договор?

Този застрахователен договор се предоставя от ограничен кръг субекти на пазара – това са застраходателните дружества, при това само част от тях предлагат този вид услуга. Застрахователния договор за застраховане на вземанията е ненаименован договор. Той няма своя изрична правна уредба нито в Кодекса за застраховането, нито в друг нормативен акт. Неговите характерни особенности се извеждат от практиката на застрахователите в другите, по-развити икономически държави в Европа. Там този договор се е наложил в бизнеса още в средата на миналия век.

В България договорът се изготвя и се сключва в обикновена писмена форма, наименованието на този договор често се обозначава само като „Застрахователна полица” с определен номер и дата. Някой застрахователи подписват тази полица като двуезичен договор, заедно с общите и специални условия, други само на български език. В преобладаващия брой случаи в договора се залага клауза, в която при противоречие на българския и чуждоезиковия превод, страните договарят като меродавен българския вариант на договора.

Друга специфична клауза, която наблюдавам да присъства в текстовете на този вид договори е споразумяването на страните относно воденето на процеса пред местен или международен арбитраж. Тази практика си я обяснявам със стремежа да се намери бързо решение при наличие на правен конфликт.

Това действително е възможно при наличието на арбитражна клауза, защото производството е едноинстанционно, без възможност за оспорване на арбитражното решение. Чрез арбитража се пести време и средства за бизнеса и се доставя правосъдие в много по-кратки срокове, отколкото ако спорът се решава от компетентния български съд.

В какво се състои полезния ефект на този вид застрахователен договор?

На първо място се покрива застрахователния риск от неплащане или изпадане в производство по несъстоятелност. Ако вземането е застраховано и застрахователната премия е платена, в случай на неплащане от страна на местен или чуждестранен бизнес партньор, застрахованото лице ще може да се удовлетвори като получи плащане от застрахователя, вместо от своя длъжник.

Най-често размерът на застрахователно покритие варира от 70 % до 90 % от размера на цялото неплатено вземане. Преценката за размера на покритието, което може да бъде и по-малко или дори по-голямо е финансово-счетоводна и се прави от квалифицирани специалисти на застрахователя, като покритието се вписва в самата полица.

Когато застрахованото лице получи застрахователното обезщетение, то може да претендира от длъжника само разликата между платеното застрахователно обезщетение и действителния размер на вземането. Причината за това е свързана с факта на плащане на обезщетението.

По силата на този факт и на Кодекса за застраховането, застрахователят се суброгира, т. е. встъпва в правата на застрахования до размера на платеното от него на застрахованото лице обезщетение. От този момент той става кредитор на длъжника в съотношението, което е платил на застрахованото лице.

Има ли други странични полезни ефекти при използването на този вид застрахователен договор?

Другите странични полезни ефекти при използването на този вид застрахователен договор са свързани с възможността за финансиране на вашия бизнес от банкови институции, на по-добри условия, по добри лихвени проценти при кандидатстване за кредит, отколкото бихте получили, ако не застраховате кредитния си портфейл.

От практиката си съм забелазал, че големите международни застрахователи на кредитен риск, които са например клонове, позват оценката на международните рейтингови агенции на своята държава по седалището на клона. Така например ако клонът е регистриран в силна европейска икономика с висок кредитен рейтинг, това ще рефлектира и върху вашата оценка за състоятелността на покритието при настъпване на застрахователно събитие.

Дори и да не настъпи застрахователно събитие чрез ползването на този вид застраховка вие подобрявате имиджа си. Колкото по надежден и сигурен застраховател изберете, толкова повече вашите партньори, които ви финансират или договарят с вас ще бъдат склонни да изпълняват коректно задълженията си.

В моята практика често пъти тази тема се обсъжда от мениджърите, защото напоследък повечето от тях си дават сметка за меркетинговия и имиджовия ефект върху репутацията им, който това средство за защита ще генерира спрямо техния бизнес.

Ако се наложи, вие можете да използвате застрахователната полица като инструмент за обезпечение при факторинг компаниите, които осигуряват ликвидност за нуждите на вашия бизнес. Ако вашето вземане е застраховано, но все още не е настъпил падеж или е настъпил падеж, но не е платено обезщетение, в същото време имате нужда от парична ликвидност, тогава срещу вашата полица вие ще получите финансиране без проблем от факторинг компания.

Бъдете отговорни към себе си и вашия бизнес.

Когато висококвалифицирани експерти, разполагат с добри практики утвърдени през годините, вие ще можете да се доверите на техния опит и спокойно да продължите развитието на своя бизнес, докато застрахователя се грижи за безпроблемното управление на кредитния ви риск.

Някои застрахователи имат предимство пред други като ви предоставят възможност да ползвате и кредитните оценки за вашите клиенти чрез глобална информационна мрежа. Има застрахователи, които покриват бази данни с десетки милиони компании по целия свят. Оценките за тези компании са важни за вас и за правилното управление на риска. Чрез тях ще можете да получите информация в реално време за стабилността на партньорите ви от гледна точка на стокооборот вид услуги, акционерна структура, коефициент на ликвидност и възращаемост, персонален състав на управителното тяло, дали партньорът ви е бил изряден при плащане или не и т.н.

Какъв застраховател да изберем?

Този въпрос е важен и не бива да бъде оставен на случайността. В моята практика съм забелязал, че основните показатели, които имат значение за избора на застраховател е репутацията, мащабът и кредитния рейтинг на застрахователя (присъждан от Стандард енд Пурс, Мудис или Фич.), който той черпи от националната държава където е неговата централа.

Ще дам пример: ако компанията е със седалище в чужда държава и застрахователя е открил клон в България, клонът не е самостоятелно юридическо лице. Разрешението за извършване на застрахователна дейност ще се издаде от държавата по местонахождението на централата, следователно юридически Комисията за Финансов Надзор ще има задъжението да впише този клон, защото разрешението ще бъде дадено от чуждата държава.

От финансова гледна точка, компанията и клонът са относително икономическо обособени, но юридически са едно и също юридическо лице. По тази причина клонът ще получи оценката на Стандард енд Пурс, Мудис или Фич, с кредитния рейтинг на държавата по седалището си. Следователно ако рейтингът на държавата е ААA, местния клон ще има предимството да използва този инструмент във ваша полза. Коефициентите, при които ще получите финансиране от банка ще бъдат много по-добри, отколкото ако държавата е с кредитен рейтинг ВВВ.

Другият важен фактор за формирането на правилен избор е репутацията на застрахователя като своевременен и надежден платец, както и квалификацията на специалистите, които осъществят риск мениджмънта в застрахователната компания.

България е малък пазар и повечето специалисти се познават и са изградили репутацията си чрез работа в различни банкови и застрахователни институции последните двадесет години. В същото време, използването на хоу-хау и вътрешните процеси на голяма международна компания ще придаде очакваната добавена стойност към услугата, която желаете да получите.

По тази причина ви съветвам да положите максималната възможна грижа. Вие дължите на на себе си и на вашия бизнес внимателното проучване на застрахователя, неговата история, репутация, клиенти и експерти. Обърнете внимание също и на неговите общи и специални условия.

В своята практика съм се убеждавал, че най-добрата и правилна оценка за предимствата на този инструмент за управление на кредитния риск се дава когато вие се доверите на опитни финансисти и юристи.

Без коментари

Напиши коментар