MGP.bg | Основаване на собствена компания – част IV
17143
single,single-post,postid-17143,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Основаване на собствена компания – част IV

mgp-post

28 дек Основаване на собствена компания – част IV

Договори и Вътрешни правила

Необходимо ли е да подготвите и подпишете договори в началото на своята дейност

В началото, за да уредите своите бизнес отношения вие ще трябва да договаряте с останалите участници на пазара, за да имате лесна доказуемост и яснота на правата и задълженията е необходимо грижливо да проверявате  различните видове договори, които ви се предлагат, както и тези които сами ще изготвите.

Договорите ще бъдат онази стабилна правна основа, която ще ви служи за защита на вашите интереси и за доказване на вашите права и задължения.

Дори да имате бланков тип образец на договор например за покупко-продажба на стоки, за дистрибуция на стоки или за предоставяне на определени услуги, този проект  на договор препоръчвам да бъде проверен и евентуално адаптиран за целите на вашия бизнес модел от доказан специалист в конкретната област.

Да вземем например договорът за наем. Когато подписвате договор за наем проверете внимателно какво е предназначението на имота – жилище, офис, магазин, заведение, склад. Уверете се, че имота има съответните разрешение за извършване на определената търговска дейност, ако помещението ще се ползва като търговски обект.

Проверете до настоящия момент какъв е бил средния размер на режийните разноски и има ли неплатени задължения, какъв е характера на съседите и има ли проблеми в общността.

Уверете се, че лицето, което договаря с вас е собственик или ако не е разполага с нотариално заверено пълномощно с конкретни права в тази връзка, какъв е обема от права, които то има. Проверете номера на пълномощното в регистъра на нотариуса, за да сте сигурни, че то е истинско, ако в сделката участва пълномощник с нотариална заверка на пълномощното и т.н.

Да вземем друг пример – ако развивате онлайн търговия задължително изгответе изчерпателни общи условия. Потърсете експерт в тази област, който ще съобрази всички аспекти на договора: защита на личните данни, защита правата на потребителите, избягване на нелоялни търговски практики, уреждане начина на сключване на договора, ограничаване на отговорността, способа за уреждане на споровете и т.н.

Във вашите договори е важно точно и ясно да се определят срокове и количества на доставки. Ако договорът е за продажба, необходимо е да се съобразят и предвидят и неустойки при неизпълнение на задължението.

Ако договорът е за изработване на някаква интелектуална услуга, уредете въпроса кому принадлежи правото на собственост върху обекта на авторското право, какви са финансовите последици при неизпълнение и т.н.

Много подценявани са вътрешните правила, трудовите договори и длъжностните характеристики.

Организирайте един комплект документи, който ще ви служи като образец за всички служители. Едно трудово досие трябва да съдържа най-малко: трудов договор подписан от двете страни, длъжностна характеристика, уведомление до НАП за сключения/прекратения договор, диплом – удостоверяващ квалификацията и образователната степен, автобиография, лична карта, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство.

Ако вътрешните правила са изрядни и трудовите досиета са грижливо подредени, с подписани документи, съхранени и архивирани, работното време е отчетено правилно, организацията труда и на работната заплата са законосъобразни, тогава при една проверка контролните органи няма да наложат санкция нито предписание за промяна на една или друга практика на работодателя.

За да разберете дали има финансов мотив контролните органи да ви проверяват е добре да знаете, че бонусите на повечето проверяващи служители се формират като процент от наложените и събрани глоби под формата на допълнително материално стимулиране, т.нар. „ДМС“.

Изгответе детайлни вътрешни правила, с които ще организирате дейността си, структурата на управление, начина на възнаграждение, условията за кариерно развитие. Определете ясен план за поощрение с предоставяне на възможност за получаване от служителите на непрехвърлими (лични) опции за получаване на дружествен дял или акции при изпълнение на заложения план за развитие на дружеството и т.н.

Не пренебрегвайте и един силно подценяван елемент – това е работната, бизнес етика в отношенията с партньори служители и клиенти. Уверявам ви, че колкото по-коректно и етично се отнасяте с всички, толкова по-лесно ще намирате клиенти и имиджът ви ще расте и ще създава добавена стойност.

Репутационния ефект когато се отнасяте коректно, етично към останалите в даден момент не само ще ви служи при създаване на доверие в клиентите, но и при разрастване – инвеститорите, партньорите ви ще бъдат привлечени и от репутацията, която е изградена през годините и начина, по който стоите на пазара.

Във всички случаи почтеността, добрия предварителен анализ на пазара, риска, средата, финансите, изрядната счетоводна отчетност, работата с компетентни и доказани професионалисти в своята област и правилното юридическо обезпечаване е онази група от предпоставки, която ще ви гарантира успешното начало и сигурно и спокойно развитие на бизнеса.

Без коментари

Напиши коментар