MGP.bg | Регистрация на Startup компании
17012
single,single-post,postid-17012,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Регистрация на Startup компании

Screen Shot 2015-09-07 at 11.24.58

17 сеп Регистрация на Startup компании

До настоящия момент сте работили различни по мащаб проекти. Имате достатъчен опит в сфера, която се развивате и сте решили, че сега е подходящия момент за стартиране на своя Startup компания.
Тези от вас, които са решили да преминат на следващото ниво и започват с планирането и структурирането на бизнес идеята е добре да помислят за предимствата на различните правни форми, чрез които може да осъществявате дейността си.

Необходимо ли е да регистрирам фирма?

На този въпрос отговорът е: зависи каква ви е целта. Ако вашата цел е да излезете на пазара на инвеститорите или на пазара на стоките и услугите и имате добра идея, която ще се опитате да реализирате, то отговорът е положителен. На вас ви е необходимо създаване на търговско дружество.

Всяка организационна структура е юридически и икономически обособена от вашата личност и има за цел диверсифицира риска при осъществяване на дейността и да отграничи вас от нововъзникналия икономически и правен субект.

Този нововъзникнал субект е юридическо лице характеризиращо се с възможността само да извършва правни и фактически действия чрез своите органи. Имуществото придобито от това дружество е на самото дружество. Ако дружеството формира печалба и разпределя дивидент, тогава разпределения дивидент ще отрази финансово успеха на реализираната от вас бизнес модел.

Следователно целта на учредяването на фирма е структурното, организационно и юридическо, самостоятелно обособяване на бизнес проекта, отделно от вашата личност и имущество. По този начин се постига диверсификация на риска и се предоставя възможност за участие от страна на различни предприемачи, инвеститори и фондове за развитие на вашия бизнес проект.

Защо да не продължа да извършвам дейността си както до момента съм го правил?

Целта на всяко излизане на пазара, чрез регистриране на търговско дружество е постигане на печалба. Ако приемем, че вие искате да създадете страхотен продукт, стока, или услуга и положителния финансов резултат е вашата цел, тогава стартирането на компания е формално-правния инструмент за постигане на целта.

В търговското право има един принцип, който е заложен в самото начало на закона и той се състои във възможността да бъдете третиран като търговец от данъчната администрация ако вашата дейност по предмет и обем изисква делата ви да се водят по търговски начин.

С други думи, ако при извършване на дейността си вие формирате търговско предприятие, тогава вие сте търговец за приходната администрация и поради това за вас възникват множество задължения свързани с данъчното облагане, воденето на търговски книги, счетоводство , осигуряване и т.н.

В този смисъл за вас е много по-добре още в самото начало да уредите отношенията си по коректен начин, така ще избегнете санкции и проблеми с държавата, неуредици с потенциални предприемачи и инвеститори, недоразумения с партньори и подизпълнители.

Как да регистрирам Startup компания?

Вие познавате по-добре от всеки естеството на вашата дейност. Продуктът, стоката или услугата могат да бъдат страхотни, но вашия бизнес модел може да се осъществи само, ако бъде трансформиран от съзнанието ви в реалността.

Това означава, че за реализирането на добра бизнес идея на вас ще ви е необходимо анализ и планиране. За успешното реализиране на всяка бизнес идея е важно да се започне с правилен анализ на пазара, на търсенето и предлагането и на конкурентите.

След това е нужно точно идентифициране на таргет групата, към която сте насочили своите стоки или услуги, с осигуряване на коректни и надеждни партньори и подизпълнители.
Необходимо е обезпечаване на проекта с техника и човешки ресурс.

Важно е да осигурите не само подходяща почва за реализирането на вашата бизнес идея, като осигурите финансиране чрез партньори и инвеститори, но и подходяща правна форма, в която ще диверсифицирате риска и ограничите своята персонална отговорност да размера на дяловото ви участие в капитала на дружеството.

Регистрация на търговско дружество в България никога не е било по-лесно отколкото е в момента. Достатъчно е да имате навършено пълнолетие и да разполагате с бюджет за държавните такси и капитал. Понастоящем можете да регистрирате търговско дружество и по интернет, с електронен подпис, само с два лева капитал.

Въпреки тази възможност, в моята практика никога до момента не съм съветвал клиентите си да регистрират търговско дружество с два лева капитал. Напротив, опитвам се да обясня, че когато договаряте с различни финансови институции, банки и застрахователи, финансовите аналитици и риск мениджмънта отчитат размера на капитала на дружеството, което търси финансиране. Анализират се финансови отчети и различните финансово-счетоводни показатели, капиталът, т.е. номиналната стойност на дяловете са минималната сума, с която гарантирате и обезпечавате дейността на дружеството. Всичко от това е от значене и трябва да имате предвид, че един ден размерът на капитала може да се окаже пречка за финансиране, ако не е достатъчно висок.

Ако регистрираният капитал е минимален, вие не излъчвате добър сигнал към никого. Можете да сте сигурни, че от юридическа и финансова гледна точка, колкото по-голям е размера на капитала, записан в дружествения договор или в учредителния акт, толкова по-надеждни изглеждате в очите на своите партньори, банките и предприемачите от които търсите финансиране.

Добре е да знаете, че таксите при регистрация с електронен подпис са наполовина в сравнение с таксите при подаване на хартиен носител на гише в търговския регистър. Запазването на фирма, т.е. на наименование, под което ще упражнявате своята търговска дейност, също става бързо и лесно, срещу символична държавна такса.

Кои са най-често използваните правни форми за съществуване на бизнес?

Към настоящия момент дружеството с ограничена отговорност е най-често срещаната правна форма за започване на дейност като Startup компания. Другата често срещана форма е акционерното дружество, но при тази форма се изисква много по-висок капитал и структурата на управление е много по-тромава и сложна. Коя е причината именно дружеството с ограничена отговорност да бъде най-използваната форма?
Причината се състои във възможността оперативно управление да се извършва бързо и лесно. Да се администрира по по-лесен начин докуменооборота и да се вземат незабавни решения, без излишни процедури и документооборот, воденето на счетоводство и финансовия одит също се извършват по-лесно, отколкото при акционерното дружество.

Другото предимство се сътои в това, че няма законодателно ограничение в броя на съдружниците, нито в броя на управителите. Дружеството може да се състои от едно или повече физическо или юридическо лице. Регистрацията на търговското дружество обикновеннно отнема от един до няколко дни, ако има някакъв недостатък по отношение на документите търговския регистър издава писмени указания за отстраняването им в кратък срок.

Данъчна регистрация се извършва в момента на възникването на дружеството и присвояването му на единен идентификационен код, наричан накратко ЕИК. За целите на данъчното облагане и осигуряването, информацията за новорегистрираното дружество се изпраща по служебен път от търговски регистър до Националната Агенция за Приходите.

Съдружник, инвеститор или бизнес ейнджъл срещу дялово участие?

Моята практика показва, че всеки инвеститор и бизнес ейнджъл когато инвестира на практика става ваш съдружник като финансира и подппомага дейността ви срещу дялово участие.
Ако сте едноличен собственик или имате съдружници с ограничен бюджет за финансиране на дейността си, изхарчили всички средства за оперативната си дейност, но имате страхотни идеи и продукт, вие можете да привлечете инвеститор, бизнес ейнджъл като прехвърлите част от дяловете си, срещу финансиране на вашия проект.

Това става чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите. Формата е условие за действителност, защото законодателят е решил, че по този начин ще се гарантират вашите права интереси по-добре.

В моята практика съм имал случаи, в които инвеститори са опитвали враждебно завземане на Startup компания. За щастие неуспешно, защото реакцията на засегнатите беше своевременна и ние успяхме, чрез съдебна защита да осигурим защита на правата и интересите на идейните автори на бизнес модела и да осуетим враждебно завземане на компанията.

Имал и обратния случай, на източване на компанията след като инвеститор е финансирал печеливш интернет проект. Опитът ми сочи, че тогава, когато в договорите не бъдат предвидени какви са възможните последици, санкции за такъв вид нелоялна конкуренция и източване на компанията от към ноу-хау, идеи, бизнес практики и технологични новости към новоучредено дружество, за вас остават само негативните последици от неправилното планиране и оценка на ситуацията.

Тъкмо по тази причина вие трябва да сте много добре информирани, кой точно ви става съдружник или какви са хората, в които ще инвестирате вашите финанси и време и контакти.
Забелязал съм, че по-често се инвестира заради бизнес идеята и добрата възможност за възвращаемост, а се напуска дадено съдружие поради възникнали междуличностни конфликти.
Бил съм свидетел на това как приятели от детство и дори роднини се разделят поради изначално неправилно юридическо обезпечение на бизнес процесите.

Практика ми показва, че дори и да имате уникални идеи и продект, една от най-важните предпоставки за изграждането на успешни бизнес партньорства и добре работещи модели се състои именно в правилното юридическо обезпечаване на вашите права и интереси.

Без коментари

Напиши коментар