MGP.bg | Търговско право
16836
page,page-id-16836,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Търговско право

Правни услуги

Търговско право

Предлагаме пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица при:

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества.
 • Преобразуване, сливане, вливане, разделяне на търговски дружества.
 • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата.
 • Свикване и провеждане на общи събрания на акционерите или на съдружниците.
 • Правно съдействие при издаването и отпечатването на акции и облигации.
 • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества.
 • Регистрация на клонове на местни и чуждестранни юридически лица в Република България.
 • Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителни органи, между акционери или съдружници в търговски дружества.
 • Преструктуриране собствеността на търговски дружества, прехвърляне на дялове и акции, апортиране на движимо и недвижимо имущество в капитала на търговски дружества. Продажба на търговски предприятия.
 • Ликвидация на търговски дружества.
 • Търговска несъстоятелност.

Адвокатски услуги и правното съдействие при подготовка и договаряне на търговски сделки в следните области:

 • Изготвяне на всички видове търговски договори уредени в Търговски закон.
 • Подготовка на различни правни конструкции на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници).
 • Изготвяне на договори за търговска покупко-продажба.
 • Изготвяне на търговски обезпечения.
 • Представителство пред банки.
 • Представителство на финансови институции и застрахователни дружества.
 • Изготвяне на оперативен и финансов лизинг.
 • Изготвяне на комисионни и спедиционни договори.
 • Изготвяне на лицензионни сделки, франчайз и факторинг.
 • Изготвяне на договори с обекти на интелектуална собственост.
 • Изготвяне на договори за управление на кредитния риск.
 • Изготвяне на записи на заповед.
 • Изготвяне на туристически договори.
 • Изготвяне на рекламни договори.

Консултации на търговци относно съответствието на рекламни кампании и материали с изискванията на Закона за защита на потребителите.

We do all the things in a great way.